Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΟΤΕ
15,000
0,00%
0,00
451.373
6.789.184,94
ΜΥΤΙΛ
24,400
2,52%
0,60
235.233
5.704.942,82
ΟΠΑΠ
13,800
1,47%
0,20
314.237
4.307.747,16
ΠΕΙΡ
1,860
2,20%
0,04
2.324.339
4.247.473,64
ΑΛΦΑ
1,201
0,08%
0,00
3.514.730
4.197.631,24
ΕΤΕ
4,316
0,02%
0,00
423.763
1.821.174,40
ΔΕΗ
7,280
0,14%
0,01
418.622
3.064.932,07
ΕΥΡΩΒ
1,194
0,21%
0,00
2.125.005
2.522.193,69
ΑΔΜΗΕ
1,996
2,36%
0,05
1.031.160
2.045.650,45
ΤΕΝΕΡΓ
20,100
-0,89%
-0,18
86.791
1.746.999,54
ΕΛΠΕ
7,780
2,10%
0,16
219.913
1.710.621,19
ΜΠΕΛΑ
16,560
-1,25%
-0,21
41.405
689.884,69
Δείκτης
Τιμή
ΟΤΕ
15,000
%Διαφορά
0,00%
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
451.373
Σ. Αξία
6.789.184,94
ΜΥΤΙΛ
24,400
%Διαφορά
2,52%
Διαφορά
0,60
Σ. Όγκος
235.233
Σ. Αξία
5.704.942,82
ΟΠΑΠ
13,800
%Διαφορά
1,47%
Διαφορά
0,20
Σ. Όγκος
314.237
Σ. Αξία
4.307.747,16
ΠΕΙΡ
1,860
%Διαφορά
2,20%
Διαφορά
0,04
Σ. Όγκος
2.324.339
Σ. Αξία
4.247.473,64
ΑΛΦΑ
1,201
%Διαφορά
0,08%
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
3.514.730
Σ. Αξία
4.197.631,24
ΕΤΕ
4,316
%Διαφορά
0,02%
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
423.763
Σ. Αξία
1.821.174,40
ΔΕΗ
7,280
%Διαφορά
0,14%
Διαφορά
0,01
Σ. Όγκος
418.622
Σ. Αξία
3.064.932,07
ΕΥΡΩΒ
1,194
%Διαφορά
0,21%
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
2.125.005
Σ. Αξία
2.522.193,69
ΑΔΜΗΕ
1,996
%Διαφορά
2,36%
Διαφορά
0,05
Σ. Όγκος
1.031.160
Σ. Αξία
2.045.650,45
ΤΕΝΕΡΓ
20,100
%Διαφορά
-0,89%
Διαφορά
-0,18
Σ. Όγκος
86.791
Σ. Αξία
1.746.999,54
ΕΛΠΕ
7,780
%Διαφορά
2,10%
Διαφορά
0,16
Σ. Όγκος
219.913
Σ. Αξία
1.710.621,19
ΜΠΕΛΑ
16,560
%Διαφορά
-1,25%
Διαφορά
-0,21
Σ. Όγκος
41.405
Σ. Αξία
689.884,69