Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοι πρακτορεσ A.E.

Εποπτεία

Τράπεζα της Ελλάδος

Η ασφαλιστική αγορά είναι μια σαφώς οριοθετημένη και πλήρως εποπτευόμενη αγορά. Τόσο οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις όσο και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές λειτουργούν στο πλαίσιο ειδικής νομοθεσίας και ελέγχονται συνεχώς από την αρμόδια Εποπτική Αρχή, η οποία είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.).

Από την 1/1/2016 το σύνολο της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς λειτουργεί υπό τη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Solvency II, η οποία κατέστη και εθνικό δίκαιο με την ψήφιση του Νόμου 4364/2016 από την ελληνική Βουλή υπό τον τίτλο “Φερεγγυότητα ΙΙ”. Τελικός σκοπός της νέας αυτής οδηγίας είναι η απόλυτη προστασία του καταναλωτή, μέσω της εξασφάλισης της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, της αναδόμησης της λειτουργικής τους δομής και της πλήρους διαφάνειας και δημοσίευσης των στοιχείων.

Από τις 18/12/2018 ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 με την ψήφιση του Νόμου 4583/2018, με τον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Νομοθεσία

Η ψήφιση του Νόμου 4364/2016 κατάργησε το ΝΔ 400/1970 που επί 45 χρόνια ήταν ο βασικός νόμος της ασφαλιστικής αγοράς. Παράλληλα, ο νέος νόμος τροποποίησε εν μέρει ή/και κατάργησε πολλά από τα άρθρα και τις διατάξεις των περισσοτέρων από τους υπόλοιπους νόμους που αφορούν σε θέματα της ασφαλιστικής αγοράς.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρίθμ. 212 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4583, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και την ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Στη συνέχεια παρατίθενται Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και λοιπές αποφάσεις που διέπουν λειτουργίες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ