Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Ασφαλίσεις
Επιχειρήσεων/Επαγγελμάτων

Οι ασφαλιστικές ανάγκες μιας επιχείρησης, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Το κέντρο βάρους έχει μετατοπισθεί πλέον προς την κάλυψη των αστικών ευθυνών κάθε μορφής και προς την κάλυψη χρηματοοικονομικών αναγκών σε περιπτώσεις αιφνίδιων γεγονότων. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είτε ασκούν ατομικώς το επάγγελμά τους είτε μέσω νομικών προσώπων.

Οι αλλαγές στο περιβάλλον, εντός του οποίου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίες οφείλονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, στη σύγχρονη έννοια του επιχειρείν και στα νέα συναλλακτικά ήθη, απαιτούν επαναπροσδιορισμό των ασφαλιστικών αναγκών και αναζήτηση αντίστοιχων σύγχρονων και ικανοποιητικών ασφαλιστικών λύσεων.

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
 • Τι είναι οι Γενικοί Όροι ενός συμβολαίου;

  Είναι οι όροι που διέπουν και προσδιορίζουν το σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης για ένα ορισμένου τύπου κίνδυνο. Περιλαμβάνουν τις διαδικασίες κατάρτισης, ακύρωσης, τροποποίησης της ασφαλιστικής σύμβασης, τις εξαιρέσεις και τα γεωγραφικά όρια ισχύος, τι συμβαίνει σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου ή ζημίας, τι ισχύει σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, το δίκαιο και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε περιπτώσεις επίδικων διαφορών των εμπλεκομένων μερών της σύμβασης και άλλες διατάξεις γενικής ισχύος.

 • Τι είναι οι Ειδικοί Όροι ενός συμβολαίου;

  Είναι οι όροι που συμπληρώνουν ή τροποποιούν τους Γενικούς Όρους και υπερισχύουν αυτών. Διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση αλλά με αναφορά στο συγκεκριμένο αντικείμενο ασφάλισης.

 • Τι είναι η υπασφάλιση;

  Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, στην ασφάλιση πραγμάτων, αν η αξία τους που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφαλιστική αξία) υπολείπεται της τρέχουσας ή, αν δεν υπάρχει, της συνηθισμένης αξίας αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας.

 • Τι σημαίνει Μεταβολή του Ασφαλιζόμενου Κινδύνου και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου;

  Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιεί γραπτά άμεσα την ασφαλιστική εταιρία, για κάθε ουσιαστική μεταβολή του ασφαλιζόμενου κινδύνου και να λαμβάνει µε δική του δαπάνη, όλα τα πρόσθετα μέτρα που επιβάλλουν οι περιστάσεις για την ασφαλή κατάσταση των ασφαλισμένων αντικειμένων.

  Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να αναπροσαρμόσει την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης ή και το ύψος των ασφαλίστρων. Ουσιαστική μεταβολή που επαυξάνει τον κίνδυνο ζημιάς μπορεί να γίνει δεκτή µόνο μετά από γραπτή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας για τη συνέχιση της ασφάλισης.

 • Τι είναι η Υπερασφάλιση;

  Υπερασφάλιση υπάρχει, όταν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από την τρέχουσα εμπορική αξία του αντικειμένου που ασφαλίζεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται, είτε από λάθος υπερτίμηση της ασφαλιστικής αξίας του αντικειμένου, είτε σε εκούσια δόλια πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης-ασφαλισμένου.

  Ανεξάρτητα του αν συμβαίνει το ένα ή το άλλο και από τους λόγους στους οποίους οφείλεται, σε περίπτωση ζημιάς η ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού της πραγματικής τρέχουσας εμπορικής αξίας του ασφαλισμένου αντικειμένου.