Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ομόλογα

Επενδύσεις σε Ομολογιακούς Τίτλους

Επωφεληθείτε από την πρόσβαση που σας εξασφαλίζει η EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε ένα μεγάλο εύρος κρατικών και εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά και επιλέξτε τα ομόλογα που ταιριάζουν καλύτερα στο επενδυτικό σας προφίλ.

Η EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σας προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς ομολογιών, που ανταποκρίνονται πλήρως στις επενδυτικές σας ανάγκες και σας βοηθούν στην επίτευξη των μελλοντικών σας στόχων.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Ομολόγων της EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της αγοράς σε διεθνές επίπεδο και σας καθοδηγεί εκ του ασφαλούς στις καλύτερες δυνατές επιλογές.

Συχνές Ερωτήσεις

ΟΜΟΛΟΓΑ
 • Τι είναι Ομόλογο;

  Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού και στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων/τόκους (το κουπόνι).

 • Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες Ομολόγων;

  Τα ομόλογα κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες:

   

  α) Ανάλογα με τον Εκδότη

   

  > Κυβερνητικό ή Κρατικό ομόλογο (treasury bond)
  > Επιχειρηματικό ή Εταιρικό ομόλογο (corporate bond)
  > Δημοτικό ομόλογο (municipal bond)
  > Υπερεθνικό ομόλογο (supranational bond)

   

  β) Ανάλογα µε το είδος του επιτοκίου (τοκομερίδιο) που πληρώνουν διακρίνονται σε σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου.

   

  γ) Ανάλογα µε τον τρόπο είσπραξης των αποδόσεων, υπάρχουν ομόλογα µε κουπόνι και ομόλογα χωρίς κουπόνι (zero coupon bonds).

   

  δ) Ανάλογα µε την διάρκεια ζωής τους, υπάρχουν ομόλογα διάρκειας μερικών μηνών έως και ομόλογα που δεν έχουν λήξη (διηνεκείς ομολογίες) όπου το κουπόνι καταβάλλεται από τον εκδότη επ’ άπειρο.

 • Τι είναι το Κρατικό Ομόλογο;

  Το Κρατικό ή Κυβερνητικό ομόλογο είναι η συνηθέστερη και πιο κοινή περίπτωση ομολόγου. Ομόλογα τέτοιου τύπου συναντώνται σε πολλές χώρες. Εκδίδονται για σχετικά μεγάλα ποσά, θεωρούνται εξαιρετικής πιστωτικής αξίας και έχουν μεγάλη ρευστότητα. Με τον τρόπο αυτό οι κυβερνήσεις καλύπτουν σε ένα βαθμό τις δανειακές τους ανάγκες.

 • Τι είναι το Εταιρικό Ομόλογο;

  Ένα Εταιρικό ή Επιχειρηματικό Ομόλογο είναι χρεόγραφο που εκδίδεται από εταιρεία (εισηγμένη ή μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο) για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, συνήθως στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού και στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων (το κουπόνι).

 • Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την επένδυση σε ομόλογα;

  Οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε εταιρικά ομόλογα για μια σειρά από λόγους, όπως:

   

  α) Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Επενδυτές που κατέχουν ήδη μετοχές μπορούν μέσω ομολόγων να διαφοροποιήσουν λίγο το χαρτοφυλάκιό τους σε διαφορετικό μέσο επένδυσης (asset class), επιτυγχάνοντας μείωση του συνολικού κινδύνου της επένδυσης.

   

  β) Ελκυστικές Αποδόσεις: Με τις προθεσμιακές καταθέσεις να έχουν υποχωρήσει σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν τα χρήματα που έχουν στην άκρη με τοποθέτηση ενός τμήματος των διαθέσιμων χρημάτων τους σε ομόλογα που προφέρουν ελκυστικότερες αποδόσεις. Βέβαια, όπως σε όλες τις επενδύσεις, μεγαλύτερες αποδόσεις συνεπάγονται, γενικότερα, μεγαλύτερους κινδύνους.

   

  γ) Τακτικό Εισόδημα: Επενδυτές που επιθυμούν να έχουν μια, όσο το δυνατόν, σταθερή απόδοση με τη μορφή μιας σταθερής ροής πληρωμών κάθε χρόνο από τα κουπόνια, μπορούν να  χρησιμοποιήσουν τα ομόλογα για να έχουν ένα τακτικό εισόδημα. Ταυτόχρονα αναμένουν στη λήξη την αποπληρωμή του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει.