Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Ασφάλιση Εγκαταστάσεων

Το πρώτο ασφαλιστικό μέλημα κάθε επιχείρησης είναι η ασφάλιση των εγκαταστάσεών της έναντι φωτιάς, κεραυνού και έκρηξης και έναντι μιας σειράς άλλων κινδύνων, που έχουν σχέση με πλημμύρες, σεισμό, κλοπή κ.λπ. Είναι ασφαλιστικές ανάγκες που έχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από μέγεθος, τζίρο εργασιών, αντικείμενο δραστηριότητας κ.λπ.

Για τον σχεδιασμό όμως ενός σωστού πακέτου ασφάλισης των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης, πρέπει να ακολουθηθούν τρία τουλάχιστον βήματα: α) η καταγραφή και η λεπτομερής περιγραφή, όχι μόνο των εγκαταστάσεων αλλά και των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε αυτές, όπως τα εμπορεύματα, οι πρώτες ύλες, τα πάγια στοιχεία, ο εξοπλισμός και κάθε άλλο αντικείμενο που ανήκει ή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, β) η αποτίμηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων και ο καθορισμός των κεφαλαίων ασφάλισης και γ) ο προσδιορισμός των κινδύνων έναντι των οποίων θα πρέπει να ασφαλισθούν.

Η αγορά προσφέρει λύσεις, είτε με σύγχρονα πακέτα ασφάλισης, είτε με εξατομικευμένα προγράμματα. Συνήθως, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν τις εγκαταστάσεις τους μέσω των τυποποιημένων προγραμμάτων, ενώ όσο μεγαλύτερες και πολυπλοκότερες είναι οι εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης, τόσο πιο εξατομικευμένος είναι και ο ασφαλιστικός σχεδιασμός για την ασφάλισή της.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • Τι περιλαμβάνει η Ασφάλιση Επιχειρηματικών Κινδύνων;

  Περιλαμβάνει κατά βάση κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων έναντι Πυρός & λοιπών κατονομαζόμενων κινδύνων και σε μερικές περιπτώσεις με την επέκταση Απώλειας Εσόδων/ Κερδών. Οι σύγχρονες εξελίξεις όμως επιβάλλουν την ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη και των ευθυνών που συνδέονται με τη φύση της επιχείρησης και τη δραστηριότητά της.

 • Ποια περιουσιακά στοιχεία ασφαλίζονται;

  Ενδεικτικά ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι:
  • Η κτηριακή εγκατάσταση και οι βελτιώσεις της.
  • Οι βοηθητικοί χώροι της επιχείρησης, όπως κιόσκια, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, πισίνες, επιγραφές κ.λπ.
  • Το περιεχόμενο, όπως ο πάγιος εξοπλισμός, τα μηχανήματα, οι πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εντός της επιχείρησης, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο ή κάτω από υπόστεγα.
  Ανάλογα με τις καλύψεις που επιθυμείτε, διαμορφώνετε αντίστοιχα και το πρόγραμμα ασφάλισής σας. Καλύπτετε επομένως, στοχευμένα, τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.

 • Τι καλύψεις περιλαμβάνει η ασφάλιση εγκαταστάσεων;

  Ορισμένες ενδεικτικές καλύψεις στον κλάδο της ασφάλισης εγκαταστάσεων είναι:
  • Κατά παντός κινδύνου
  • Φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, κ.λπ.)
  • Σεισμός
  • Καθίζηση και/ή Κατολίσθηση εδάφους
  • Κακόβουλες, Τρομοκρατικές Ενέργειες
  • Θραύση & Διαρροή Σωληνώσεων
  • Κλοπή/Ληστεία
  • ‘Έξοδα Δημοσίων Αρχών
  • Αμοιβές Μηχανικών/Αρχιτεκτόνων
  • Θραύση Υαλοπινάκων

 • Αποζημιώνεται ο Φ.Π.Α. στις επιχειρήσεις – επαγγελματίες;

  Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη επιχείρηση υπόκειται σε καθεστώς Φ.Π.Α., δεν περιλαμβάνεται στην αποζημίωση ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καθώς εκπίπτει – συμψηφίζεται με αγορές και δαπάνες που πραγματοποιούνται. Δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. εξετάζονται κατά περίπτωση, και ανάλογα με το καθεστώς που διέπει κάθε ιδιαίτερη περίπτωση.