Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Οικονομικά Μεγέθη

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ PDF
Δημοσιοποίηση Πληροφοριών Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 2022 Βάσει Κανονισμού ΕΕ_2019_2033 Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431-451) και Ν. 4261/2014 (άρθρα 80-88) – Έτος 2022 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431-451) και Ν. 4261/2014 (άρθρα 80-88) – Έτος 2021 Δημοσιοποίηση Πληροφοριών Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 2021 Βάσει Κανονισμού ΕΕ_2019_2033 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021 Δημοσιοποίηση Πληροφοριών Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 2020 Βάσει Κανονισμού ΕΕ_2019_2033 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431-451) και Ν. 4261/2014 (άρθρα 80-88) – Έτος 2020 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431-451) και Ν. 4261/2014 (άρθρα 80-88) – Έτος 2019 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431-451) και Ν. 4261/2014 (άρθρα 80-88) – Έτος 2018 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431-451) και Ν. 4261/2014 (άρθρα 80-88) – Έτος 2017 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431-451) και Ν. 4261/2014 (άρθρα 80-88) – Έτος 2016 Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431-451) και Ν. 4261/2014 (άρθρα 80-88) – Έτος 2015 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός Χρήσης 2015 Δημοσιοποίηση Στοιχείων Άρθρου 81 Ν. 4261/2014 Δημοσιοποίηση Βάσει Αποφάσεως Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 – Έτος 2014 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Ισολογισμός Χρήσης 2014 Δημοσιοποίηση Βάσει Αποφάσεως Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 – Έτος 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ισολογισμός Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Ισολογισμός Χρήσης 2012 Δημοσιοποίηση Βάσει Αποφάσεως Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 – Έτος 2012 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Δημοσιοποίηση Βάσει Αποφάσεως Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 – Έτος 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Δημοσιοποίηση Βάσει Αποφάσεως Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 – Έτος 2010 Δημοσιοποίηση Βάσει Αποφάσεως Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 – Έτος 2009 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Δημοσιοποίηση Βάσει Αποφάσεως Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 – Έτος 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008