Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Παροχή Πίστωσης

Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της να αγοράζουν μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με πίστωση.

Έχοντας στην κατοχή σας ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ασφαλείας, μπορείτε, χρησιμοποιώντας τη ρευστότητα που σας παρέχει η υπηρεσία, να αγοράζετε νέες μετοχές χωρίς να καταβάλλετε άμεσα το τίμημα των αγορών σας.

Αξιοποιήστε την δυνατότητα που σας προσφέρει η Εταιρία μας, επιλέγοντας είτε συναλλαγές με διήμερη πίστωση (Βραχυπρόθεσμη Πίστωση) είτε συναλλαγές με μακροχρόνια πίστωση (Μακροπρόθεσμη Πίστωση).

Α. Βραχυπρόθεσμη Πίστωση (T2 ή Διημέρου)

• Άμεση αγορά μετοχών μεγαλύτερης αξίας από το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο του επενδυτή
• Δυνατότητα εξόφλησης με πωλήσεις μετοχών, έως την ημερομηνία εκκαθάρισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή σύμβασης βραχυχρόνιας πίστωσης, καθώς και η σύσταση χαρτοφυλακίου ασφαλείας.

Υποχρέωσή είναι να αποπληρωθεί το τίμημα της εκάστοτε αγοράς με πώληση ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ή/και κατάθεση μετρητών εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης της συναλλαγής αγοράς, δηλαδή μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες (έως T+2) από την ημέρα εκτέλεσης της συναλλαγής (T). Συνεπώς, η μέγιστη διάρκεια πίστωσης είναι οι δύο εργάσιμες ημέρες.

Β. Μακροπρόθεσμη Πίστωση (margin account)

• Άμεση αγορά μετοχών μεγαλύτερης αξίας από το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο του επενδυτή
• Δυνατότητα εξόφλησης με πωλήσεις μετοχών με ανοιχτή ημερομηνία

Η Eurotrust σε συνεργασία με τον τραπεζικό κλάδο, παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα αγοράς μετοχών με πίστωση, επιτυγχάνοντας έτσι επάρκεια πιστώσεων και ένα από τα καλύτερα επιτόκια της αγοράς.

Η αγορά μετοχών με πίστωση απαιτεί συνεχή ετοιμότητα από τους επενδυτές λόγω του ημερήσιου διακανονισμού και της καθημερινής προσαρμογής του απαιτούμενου περιθωρίου ασφάλισης. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως λανθασμένη χρήση του Margin ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικού κεφαλαίου δεδομένου ότι ο πελάτης επενδύει ποσά μεγαλύτερα του κεφαλαίου του.

Στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας περιλαμβάνονται οι κινητές αξίες που δίνονται ως Ενέχυρο, καθώς και οι κινητές αξίες που αγοράζονται ή πωλούνται στο χαρτοφυλάκιο αυτό οι οποίες αξιολογούνται και σταθμίζονται.

Για τις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στα Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας οποιασδήποτε μορφής πίστωσης ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• θα πρέπει να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, να διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά και να μην εντάσσονται στην αγορά επιτήρησης και ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών
• να είναι αποκλειστικής κυριότητας του επενδυτή και ελεύθερες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου
• δεν μπορούν να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας κινητές αξίες που τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης

Για πληρέστερη ενημέρωση τα στελέχη της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουν προσωπικά και να σας αποστείλουν επιπλέον ενημερωτικό υλικό.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για πληρέστερη ενημέρωση τα στελέχη της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουν και να σας αποστείλουν επιπλέον ενημερωτικό υλικό.

  Email*
  Τηλέφωνο*

  Ορισμοί

  ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
  • «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας»

   Το σύνολο της παρεχόμενης από επενδυτή ασφαλείας, αποτελούμενης από κινητές αξίες ή και μετρητά προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης από την ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα για την εξόφληση του τιμήματος αγοράς κινητών αξιών.

  • «Περιθώριο»

   Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και του χρεωστικού υπολοίπου.

  • «Αρχικό περιθώριο»

   Το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το οποίο θα πρέπει να υφίσταται προκειμένου να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη αγορά κινητών αξιών με πίστωση, συμπεριλαμβανομένης της αξίας της εν λόγω αγοράς.

  • «Διατηρητέο περιθώριο»

   Το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το οποίο πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πιστωτικής σύμβασης.

    

  • «Έλλειμμα Περιθωρίου»

   Το ποσό κατά το οποίο το περιθώριο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο Αρχικό ή Διατηρητέο περιθώριο.