Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Άνοιγμα Κωδικού

Άνοιγμα Κωδικού

Η πλήρης και αναλυτική καταγραφή των προσωπικών στοιχείων και του επενδυτικού σας προφίλ είναι το πρώτο βήμα για την έναρξη της συνεργασίας μας.

Η Eurotrust εξυπηρετεί τον επενδυτή με την απλή διαδικασία «όλα σε ένα έντυπο».

 • Το ενιαίο έντυπο-σύμβαση διατείθεται σε ηλεκτρονική μορφή PDF στην ιστοσελίδα μας.
 • Ο επενδυτής συμπληρώνει όλα τα πεδία , το υπογράφει και προβαίνει στη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ. Στη συνέχεια, το αποστέλλει στη Eurotrust.
 • Το ενιαίο αυτό έντυπο υπογράφεται σε ένα πρωτότυπο, το οποίο τηρείται σε ειδικό αρχείο από την εταιρία, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει από την εταιρία αντίγραφο. Στην περίπτωση που η σύμβαση συμπληρωθεί στην εταιρία μας, δεν χρειάζεται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Eurotrust ενεργοποιεί άμεσα τον προσωπικό σας κωδικό και εισέρχεστε στο περιβάλλον των επενδύσεων. Θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε χρήση των παρεχομένων από την εταιρία υπηρεσιών, αλλά και να επιλέξετε την παροχή υπηρεσιών της Eurotrust μέσω διαδικτύου, διατηρώντας προσωπικά τον έλεγχο των επενδύσεών σας.

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για το άνοιγμα κωδικού σε:

 • Φυσικά Πρόσωπα

  Για το άνοιγμα νέου χρηματιστηριακού λογαριασμού για Φυσικά Πρόσωπα απαιτείται να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε Ισχύ ή Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας & Ένοπλες Δυνάμεις.

  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

  • Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατατεθειμένο σε ΔΟΥ ή ισχύουσα άδεια διαμονής/παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς).

  • Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό εκδόσεων ασφαλιστικού φορέα.

  • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης στην οποία αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και οι δικαιούχοι.

 • Νομικά Πρόσωπα

  Για το άνοιγμα νέου χρηματιστηριακού λογαριασμού για Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμες Εταιρίες & Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης ) απαιτείται να προσκομίσετε τα απαραίτητα
  δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

  • Ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό με σφραγίδα της Νομαρχίας και πρόσφατη ημερομηνία θεώρησης.

  • ΦΕΚ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. όπου έχει δημοσιευτεί περίληψη του καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο περιέχει εκτός των άλλων την επωνυμία, την έδρα, τον σκοπό, τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών.

  • Τον τρόπο εκπροσώπησης της Εταιρείας.

  • ΦΕΚ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. με τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού που αφορούν τα παραπάνω.

  • Έγγραφο εκδόσεως από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για πιστοποίηση του ΑΦΜ της Εταιρίας.

  • Έγγραφα εξακρίβωσης της ταυτότητας και της οικονομικής κατάστασης των πραγματικών δικαιούχων της Εταιρίας.

  • Υποβολή των εγγράφων επαλήθευσης της ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των φυσικών προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της Εταιρίας.

 • Κοινή Επενδυτική Μερίδα

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας είναι:

  • Η υπογραφή της Ατομικής Σύμβασης από κάθε Συνδικαιούχο και η δημιουργία ατομικής Μερίδας.

  • Οι Συνδικαιούχοι να έχουν μεταξύ τους στενή οικογενειακή συγγένεια.

  • Να δηλωθεί Τραπεζικός Λογαριασμός στον οποίο θα είναι δικαιούχοι μόνο οι Συνδικαιούχοι της ΚΕΜ.

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά για κάθε Συνδικαιούχο:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε Ισχύ ή Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας & Ένοπλες Δυνάμεις.

  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

  • Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατατεθειμένο σε ΔΟΥ ή ισχύουσα άδεια διαμονής/παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς).

  • Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό εκδόσεων ασφαλιστικού φορέα.

  • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης στην οποία αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και οι δικαιούχοι.

  • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Διαδικασία

 • Εκτυπώνετε ηλεκτρονικά και συμπληρώνετε το έντυπο-σύμβαση με τα προσωπικά σας στοιχεία
 • Αποκτάτε τον προσωπικό σας κωδικό άμεσα
 • Έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της Eurotrust

Περισσότερες Πληροφορίες

Για πληρέστερη ενημέρωση τα στελέχη της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουν και να σας αποστείλουν επιπλέον ενημερωτικό υλικό.

  Email*
  Τηλέφωνο*

  Eurotrust ZTrade

  Oλοκληρωμένο σύστημα διαβίβασης εντολών, παρακολούθησης και διαχείρισης του λογαριασμού σας.

  Εάν είστε πελάτης της Eurotrust αποκτήστε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης και συνδεθείτε στο Eurotrust ZTrade. Παρακολουθήστε online το χαρτοφυλάκιο σας και εκτελέστε τις συναλλαγές σας με ένα κλικ από όπου και εάν βρίσκεστε.

  Σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθείτε τις χρηματιστηριακές τιμές, να έχετε πρόσβαση σε εργαλεία τεχνικής ανάλυσης και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για εταιρικές πράξεις μέσα από ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.

  Συχνές Ερωτήσεις

  ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ
  • Πώς μπορώ να ανοίξω χρηματιστηριακό κωδικό;

   Με τη φυσική σας παρουσία στα γραφεία της εταιρίας ή υποβάλλοντας ταχυδρομικά, τα παρακάτω έγγραφα:
   • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
   • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικής εφορίας
   • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατατεθειμένο σε ΔΟΥ ή ισχύουσα άδεια διαμονής/παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς).
   • Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό εκδόσεων ασφαλιστικού φορέα (αφορά πιστοποίησης επαγγέλματος & παρούσας επαγγελματικής διεύθυνσης)
   • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης στην οποία αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και οι δικαιούχοι
   • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

  • Τι είναι η Κοινή Επενδυτική Μερίδα;

   Η Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.) δημιουργείται με αίτηση δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων, καθένα από τα οποία διαθέτει Ατομική Μερίδα επενδυτή.

   Όλοι οι συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας θεωρούνται συγκύριοι του συνόλου των μετοχών που περιέχονται σε αυτή κι έχουν τα ίδια δικαιώματα στη διαχείρισή τους.

   Οι αξίες των Ατομικών Μερίδων των επενδυτών (προς το παρόν μόνο όσων διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) δύνανται να μεταφερθούν από και προς την Κοινή Επενδυτική Μερίδα κατόπιν υπογραφής σχετικών αιτήσεων και με τη χρέωση που ορίζεται στην τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας μας.

  • Πώς μπορώ εγώ και ο/η σύζυγός μου να ανοίξουμε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.);

   Το άνοιγμα της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας είναι απλή διαδικασία και προϋποθέτει την ύπαρξη ατομικών στοιχειών Σ.Α.Τ. για όλους τους συνδικαιούχους, κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό καθώς και την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

   Σημειώνεται ότι στην Κ.Ε.Μ. μπορούν να συμμετέχουν ως 4 ενήλικα άτομα, χωρίς δυνατότητα προσθήκης ή αφαίρεσης επενδυτών μετά το άνοιγμα.

   Επίσης, η σειρά αναφοράς και υπογραφής των συμμετεχόντων παραμένει η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης της Κ.Ε.Μ. χωρίς δυνατότητα τροποποίησης.

   Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρησιμότητα και τη λειτουργία της Κ.Ε.Μ. το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας βρίσκεται στη διάθεση σας.

  • Μπορώ να ανοίξω χρηματιστηριακό κωδικό στο ανήλικο τέκνο μου;

   Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δίνει τη δυνατότητα για το άνοιγμα χρηματιστηριακού λογαριασμού σε ανήλικο επενδυτή με την υπογραφή σύμβασης από τους κηδεμόνες του.

   Στο χρηματιστηριακό λογαριασμό του ανηλίκου, επιτρέπεται στους κηδεμόνες μόνο η αγορά μετοχών, οι οποίες θα πιστώνονται στη μερίδα του, όπως και οι μετοχές που προκύπτουν από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή από δωρεάν διανομή.

   Για την πώληση μετοχών απαιτείται δικαστική απόφαση. Επιτρέπεται, επίσης στους διαχειριστές, η συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις στη θέση του ανηλίκου έχοντας όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κατοχή μετοχών.

   Τέλος, μερίσματα που εισπράττονται στη μερίδα του ανηλίκου μπορούν να επενδυθούν εκ νέου ή να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του.

   Για το άνοιγμα του συγκεκριμένου χρηματιστηριακού λογαριασμού, χρειάζεται η ταυτότητα των κηδεμόνων, τα νομιμοποιητικά έγγραφα τουλάχιστον ενός κηδεμόνα και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανηλίκου.

   Μετά την ενηλικίωση του επενδυτή απαιτείται εκ νέου η υπογραφή της σύμβασης, από τον ενήλικο πλέον πελάτη, και η προσκόμιση των απαραίτητων νομιμοποιητικών του εγγράφων ώστε η Μερίδα Ανηλίκου να λειτουργήσει αυτομάτως ως Ατομικός επενδυτικός λογαριασμός και να μπορούν να εκτελεστούν όλου του τύπου οι συναλλαγές από τον ίδιο.