Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αίτηση Μεταβολής
Προσωπικών Στοιχείων Πελάτη

H Eurotrust, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υπηρεσιών της, έχει δημιουργήσει ένα online σύστημα υποβολής Αίτησης μεταβολής των προσωπικών στοιχείων του πελάτη, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα συμβατικής τροποποίησης των προσωπικών στοιχείων που έχει δηλώσει ο πελάτης κατά τη σύναψη της συμβατικής του σχέσης με την Eurotrust. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για πελάτες – φυσικά πρόσωπα και λειτουργεί μέσω της υποβολής της παρούσας φόρμας Αίτησης Μεταβολής Προσωπικών Στοιχείων Πελάτη.

Με την παρούσα, ο Πελάτης αιτείται τη μεταβολή/τροποποίηση των ατομικών στοιχείων που έχει δηλώσει στη σύμβασή του με την Eurotrust. Η αποδοχή της Αίτησης και των ζητουμένων μεταβολών τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια της Eurotrust, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη, εγγράφως ή ηχογραφημένα ή άλλως, και να του ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο τυχόν κρίνει σκόπιμο, χάριν διασφάλισης της τροποποίησης. Η Αίτηση με τα επισυναπτόμενα στοιχεία, προσαρτάται στη Σύμβαση του Πελάτη με την Eurotrust, την οποία τροποποιεί κατά τα αντίστοιχα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη, από και δια της αποδοχής της Αίτησης από την Eurotrust. Ειδικά για την αντικατάσταση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή ισοδύναμου στοιχείου ταυτότητας) του Πελάτη ή των δηλωθέντων τραπεζικών λογαριασμών του, ο Πελάτης θα πρέπει να υποβάλει στα γραφεία της Eurotrust, μαζί με την Αίτηση μεταβολής, τα πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων.

Η Eurotrust γνωστοποιεί στον Πελάτη ότι δεν παρέχει τα ατομικά του στοιχεία σε τρίτους, παρά μόνο όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία καθώς και προς όσους ο πελάτης έχει δώσει τη σχετική συγκατάθεσή του. Η Eurotrust χρησιμοποιεί τα στοιχεία του Πελάτη αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά προορίζονται, καθώς και για την εξυπηρέτηση του Πελάτη και τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μαζί του.

  Προσωπικά Στοιχεία Πελάτη

  Όνομα
  Επώνυμο
  Κωδικός Πελάτη*
  Τηλέφωνο*
  ΑΦΜ*
  ΔΟΥ*
  Ημερομηνία Γέννησης
  Επισυνάπτω φωτοτυπία Δ.Α.Τ. και υπογράφω επ' αυτής, αιτούμενος την τροποποίηση των ατομικών μου στοιχείων στη Σύμβαση με τη Eurotrust*

  Αλλαγή E-mail

  Προσθήκη E-mail

  Αλλαγή Διεύθυνσης

  Καταχώρηση ΑΜΚΑ

  Καταχώρηση Τηλεφώνου

  Καταχώρηση Fax

  Συχνές Ερωτήσεις

  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ