Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Γενικά:
Σκοπός του παρόντος είναι η γνωστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τον διαδικτυακό τόπο της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι κάνουν χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται από τη Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., συμφωνούν ανεπιφύλακτα και αποδέχονται πλήρως τους κάτωθι όρους οι οποίοι διέπουν το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.

Ενημέρωση:
Η παρούσα ιστοσελίδα προορίζεται για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ή μπορεί να εκληφθούν, ευθέως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή. Αντιθέτως, η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη ο οποίος οφείλει να ενεργεί σε κάθε περίπτωση βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία.

Παροχή πληροφοριών:
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν την αντίληψη της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την επικαιρότητα, την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αλλαγές στην επικαιρότητα, μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία καθώς και αλλαγές στις συνηθισμένες πρακτικές είναι δυνατόν να επιφέρουν ακόμη και ουσιώδεις μεταβολές και τροποποιήσεις στις ήδη παρασχεθείσες πληροφορίες. Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. μεριμνά και καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο των πληροφοριών και των στοιχείων που παρέχονται στους επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου να διακρίνονται για την ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια και πληρότητά τους. Επίσης, η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. φροντίζει κατά τον ίδιο τρόπο να προβαίνει στην τακτική επικαιροποίηση του συνόλου των παρεχόμενων πληροφοριών. Ωστόσο, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη των ανωτέρω στοιχείων, η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που ενδέχεται να εμφανιστούν στον παρόντα δικτυακό τόπο. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται ευθύνη της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. για τυχόν ζημίες οι οποίες πιθανόν προκλήθηκαν στον επισκέπτη της ιστοσελίδας από κινήσεις που ο ίδιος διενέργησε με αφορμή τη χρήση των πληροφοριών οι οποίες ήταν αναρτημένες στον δικτυακό τόπο της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ημέρα της επίσκεψης. Τέλος, κανενός είδους εγγύηση ρητή ή μη δεν παρέχεται για τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αντιλήψεις οι οποίες εν καιρώ εκφράζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους:
Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η σύνδεση προς έναν άλλο δικτυακό τόπο παρέχεται για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εγκρίνει τον εν λόγω δικτυακό τόπο ή τα παρουσιαζόμενα εκεί προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση και η πρόσβαση προς τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή το διοικητικό συμβούλιο ή τα διευθυντικά της στελέχη δεν αναγνωρίζουν ούτε και αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε συνδέσμους ή αναφερόμενους δικτυακούς τόπους. Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να παύσει οποτεδήποτε τους συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους ή προγράμματα.

Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας:
Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου πλην των παρεχόμενων συνδέσμων (links), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναδιανείμει οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο παρών δικτυακός τόπος δεν διατηρεί ηθελημένα αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμα και αν διατηρεί τέτοια στοιχεία ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του χρήστη, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς σκοπούς και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο παρών Δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος Δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Eurotrust χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Ασφάλεια δικτυακού τόπου:
Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την ασφαλέστερη διασφάλιση των χρηστών που επισκέπτονται τον δικτυακό της τόπο χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ. Εντούτοις, με δεδομένο ότι η περιήγηση στο internet δεν διενεργείται πάντοτε με την ίδια ασφάλεια, η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο θα είναι σε κάθε περίπτωση απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά ενδέχεται να συμβεί στους επισκέπτες της και οφείλεται ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με λειτουργίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρόσβαση, περιήγηση ή με αφορμή την ιστοσελίδα της. Οι επισκέπτες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την προστασία του συστήματός τους από ιούς.

Αποποίηση ευθύνης:
Τίποτα στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελεί δημόσια προσφορά για τη διάθεση κινητών αξιών κατά την έννοια του Ν. 3401/2005. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να προέρχονται από τον εκδότη ή διαχειριστή ή τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που διαθέτει το προϊόν και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, η δε Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, αρτιότητα και ορθότητα των εν λόγω πληροφοριών πλην της ακριβούς αναπαραγωγής τους με τη συναίνεση του παραγωγού της πληροφορίας. Τα αριθμητικά στοιχεία που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και αναφέρονται στο παρελθόν ή αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Ενδεχόμενες προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Η συγκεκριμένη φορολογική μεταχείριση εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών που διαφημίζονται στο παρόν ενδέχεται να περιέλθει σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τις επενδυτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων ως εκ της φύσεως τους, ενέχουν κινδύνους μειώσεως της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων, για τους οποίους η Εταιρία δεν φέρει την ευθύνη. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα ως άνω χρηματοπιστωτικά μέσα, ο Πελάτης μπορεί να ανατρέξει είτε στους γενικούς κινδύνους που του έχουν γνωστοποιηθεί στα πλαίσια της σύναψης της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την εταιρία ή στους ειδικότερους όρους κάθε προϊόντος.

Τροποποίηση όρων χρήσης:
Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών το περιεχόμενο των στοιχείων και των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στον δικτυακό της τόπο. Ο από μέρους των χρηστών έλεγχος για ενδεχόμενες αλλαγές κατά την πρόσβασή τους στον Δικτυακό τόπο της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η εν συνεχεία χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί επιβεβαίωση ότι οι επισκέπτες αποδέχονται πλήρως τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Επίλυση διαφορών:
Όλοι οι όροι και οι υποχρεώσεις οι οποίοι περιέχονται στον δικτυακό τόπο της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διέπονται από τους νόμους του Ελληνικού Κράτους ενώ για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με αφορμή τον παρόντα δικτυακό τόπο αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.