Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελεί μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για πάνω από 30 έτη και κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Προσφέρει σε Ιδιώτες Πελάτες (Φυσικά & Νομικά πρόσωπα), Επαγγελματίες Πελάτες και Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους (θεσμικούς πελάτες) πρόσβαση σε Μετοχές, Τίτλους Σταθερούς Εισοδήματος, Εταιρικά Ομόλογα, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια, ETFs και λοιπές Αξίες που διαπραγματεύονται στην Κύρια και Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είτε μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της είτε απευθείας μέσω των προγραμμάτων τεχνολογίας που διαθέτει.

Μπορείτε να παρακολουθείτε online το χαρτοφυλάκιο σας – ξένες και ελληνικές αξίες – στην μερίδα σας, από όπου και εάν βρίσκεστε, μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εντολοδοσίας Eurotrust ZTrade.

Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
 • Ποιες είναι οι κατηγορίες μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

  Οι κατηγορίες διαπραγμάτευσης των μετοχών είναι:

   

  • Κύρια Αγορά
  • Εναλλακτική Αγορά
  • Σε Επιτήρηση
  • Σε Αναστολή Διαπραγμάτευσης

 • Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών;

  • Κύρια Αγορά
  Ώρες διαπραγμάτευσης: 10:30 – 17:20 (17:05 – 17:20 στην τιμή κλεισίματος)
  • Χαμηλής Διασποράς / Επιτήρησης / Προς Διαγραφή
  Ώρες διαπραγμάτευσης: 11:58 – 12:00 & 17:08 – 17:10 (17:10 – 17:20 στην τιμή κλεισίματος)
  • Εναλλακτική Αγορά
  Ώρες διαπραγμάτευσης: 11:00 – 17:00 (17:00 – 17:20 στην τιμή κλεισίματος)

 • Ποια είναι τα όρια διακυμάνσεως των μετοχών;

  Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως η τιμή μιας μετοχής που ανήκει:

   

  • Στην κατηγορία Κύριας Αγοράς & ETF, δεν μπορεί να αποκλίνει περισσότερο από το +/-30% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης συνεδριάσεως.
  • Στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς/ Επιτήρησης/ Προς Διαγραφή δεν μπορεί να αποκλίνει περισσότερο από το +/-20% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης συνεδριάσεως.
  • Στην κατηγορία Εναλλακτικής Αγοράς, το πρώτο όριο διακύμανσης ορίζεται στο +/-10%, σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης συνεδριάσεως, σημείο στο οποίο αν παραμείνει η μετοχή για 15 λεπτά της ώρας μπορεί να επεκταθεί στο +/-20% αντίστοιχα.

   

  Η τιμή μετοχής νέο εισαγόμενης εταιρίας κατά τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγματεύσεώς της στο Χ.Α. κυμαίνεται χωρίς περιορισμό.

 • Ποιος Εποπτεύει την Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών;

  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ανεξάρτητη εποπτική δημόσια αρχή που υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Σκοπό έχει να εποπτεύει και να ελέγχει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, των εισηγμένων εταιρειών και των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μέσα στις δραστηριότητές της είναι να νομοθετεί, να εκδίδει ρυθμιστικές αποφάσεις και να πιστοποιεί επαγγελματικά στελέχη σε ειδικότητες του χρηματοοικονομικού χώρου, να αδειοδοτεί, αλλά και να ανακαλεί τις εταιρείες που εποπτεύει και να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενέχεται σε παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.