Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Αστικές Ευθύνες

Η ασφάλιση των αστικών ευθυνών προς τρίτους είναι ο πλέον αναπτυσσόμενος κλάδος στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Από την μία, η μορφή της σύγχρονης κοινωνίας με τις όλο και περισσότερο απρόσωπες σχέσεις διευκολύνει να εγείρονται απαιτήσεις του ενός προς τον άλλον και από την άλλη, η νομοθεσία επιβάλλει σε όλο και περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες την υποχρεωτική τους ασφάλιση για αστικές ευθύνες προς τρίτους.

Κάθε δραστηριότητα, από έναν απλό ιδιώτη μέχρι την μεγαλύτερη επιχείρηση, εγκυμονεί κινδύνους αστικών ευθυνών προς τρίτους (σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες), δηλαδή υποχρέωση να αποκαταστήσουμε την ζημιά που τυχόν προξενήσαμε σε οποιονδήποτε τρίτον με τις πράξεις ή παραλείψεις μας.

Το εύρος των αστικών ευθυνών είναι τεράστιο και για τον λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί ειδικά προγράμματα κάλυψης αστικής ευθύνης προς τρίτους όπως είναι οι αστικές ευθύνες επαγγέλματος (ιατρών, μηχανικών, φοροτεχνικών, δικηγόρων, φαρμακοποιών, μεταφορέων και διαμεταφορέων, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κ.λπ.), οι αστικές ευθύνες χώρου λειτουργίας και εγκαταστάσεων (χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, εμπορικών καταστημάτων, γραφείων κ.λπ.), οι αστικές ευθύνες ιδιωτών (ατομική και οικογενειακή), η αστική ευθύνη κοινοχρήστων χώρων, η αστική ευθύνη Διευθυντών και μελών Διοίκησης, η εργοδοτική αστική ευθύνη, η ευθύνη προϊόντος, η περιβαλλοντική αστική ευθύνη κ.λπ.

Ένας πολύ εξειδικευμένος και πολύ χρήσιμος τομέας ασφαλίσεων, άγνωστος στο ευρύτερο κοινό, που απαιτεί και σημαντική εξειδικευμένη γνώση.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
 • Τι προσφέρει στον Ασφαλισμένο η ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης;

  • Ουσιαστική νομική και οικονομική κάλυψη
  • Εγγύηση ότι για τυχόν οικονομική ζημιά Εργοδότη ή/και Τρίτου από λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου, θα αποζημιώσει κάποια ασφαλιστική εταιρεία
  • Άριστο δείγμα ποιότητας και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
  • Κίνητρο δημιουργίας και οικονομικής προόδου, αφού με το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ενθαρρύνει τον Ασφαλισμένο Επαγγελματία να αναλαμβάνει επαγγελματικούς κινδύνους και πρωτοβουλίες

 • Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται η ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης;

  Απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά προσφέρονται ειδικά προγράμματα κάλυψης ευθύνης:
  • Ιατρού
  • Φαρμακοποιού
  • Δικηγόρου / Δικηγορικών Εταιριών
  • Συμβολαιογράφου
  • Μελετητή / Αρχιτέκτονα / Πολιτικού Μηχανικού

 • Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης;

  • Νομική προστασία από έμπειρους Νομικούς Συμβούλους που η ασφαλιστική εταιρεία ορίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Ασφαλισμένου, όταν αυτός κατηγορείται για οικονομική ζημιά που προκάλεσε από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψή του ή ακόμη όταν κατηγορείται και για ποινικό αδίκημα σε θανάτου Τρίτου (αφορά Αρχιτέκτονες-Μηχανικούς και Γιατρούς)
  • Χρηματική αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημιά Εργοδότη ή Τρίτου (επακόλουθες χρηματικές απώλειες ακόμη και για ηθική βλάβη, δυσφήμιση, απώλεια πληροφοριών, κ.λπ.)
  • Χρηματική αποζημίωση για Σωματικές Βλάβες ή/και Θάνατο Τρίτων (αφορά Αρχιτέκτονες-Μηχανικούς και Γιατρούς)
  • Δαπάνες και δικαστικά έξοδα σε σχέση με αξιώσεις αποζημίωσης που δεν μπορούν να διευθετηθούν με εξώδικο διακανονισμό

 • Τι καλύπτει η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος και Ανάκλησης Προϊόντος;

  Σύμφωνα με την νομοθεσία, ο παραγωγός ενός προϊόντος ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή απαιτεί ο ίδιος να μπορεί να στραφεί κατά του παραγωγού ή εκείνου που θεωρείται παραγωγός και να αξιώσει αποζημίωση για ένα ελαττωματικό προϊόν.
  Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης προϊόντος θωρακίζει τον παραγωγό απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο, παρέχοντας την αναγκαία προστασία έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που μπορούν να προκληθούν από την χρήση των προϊόντων που παράγει ή διακινεί.
  Στις περιπτώσεις ακατάλληλων προϊόντων που το ελάττωμα διαπιστώνεται εκ των υστέρων, αφού δηλαδή το ελαττωματικό προϊόν έχει διοχετευτεί στην αγορά και τεθεί στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού, η ασφάλιση της ανάκλησης προϊόντων αποδεικνύεται ευεργετική, αφού ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να ανακαλέσει άμεσα τα προϊόντα του που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στους καταναλωτές χωρίς να υποστεί το υψηλό κόστος της όλης επιχείρησης ανάκλησης. Παράλληλα, με την ανάκληση, ο παραγωγός ενισχύει την επιχειρηματική εικόνα του έναντι των καταναλωτών και των συνεργατών του, καταδεικνύοντας το κοινωνικό προφίλ του.