Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Νομοθεσία

Β. MiFID II

ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - Δημοσιοποιήσεις βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 576 - 2022 - άρθρο 3 Συνοδευτική Επιστολή σε Πελάτη κατά MiFID II Τροποποίηση Όρων Συμβατικής Σχέσης MiFID II Προσυμβατικό Ενημερωτικό Αλλαγών MiFID II Πληροφόρηση για Κόστη Mετοχών με Πίστωση (margin) Πληροφόρηση για Κόστη Mετοχών εξωτερικού (ΗΠΑ) Πληροφόρηση για Κόστη Mετοχές-Εταιρικά Oμόλογα ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 576 – 2021 – άρθρο 3 ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 576 – 2020 – άρθρο 3 ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 576 – 2018 – άρθρο 3 ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - Δημοσιοποιήσεις Βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 576 – 2017 – άρθρο 3 Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Φύλαξης Περιουσιακών Στοιχείων Πελατών Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων – Καταγγελιών Νόμος 4514/2018 (MiFID II) Διαδικασία Διακυβέρνησης & Παρακολούθησης Προϊόντων – Product Governance Εσωτερική Διαδικασία Εποπτικής Επάρκειας Πολιτική Αποδοχών MiFID II Τιμολογιακή Πολιτική MiFID II

Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ – ΤΕΚΕ

Ε. ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ

Συχνές Ερωτήσεις

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • Ποια είναι τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από το Συνεγγυητικό;

  Τα χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την ενότητα που αφορά τις καλύψεις του Συνεγγυητικού, είναι:
  (α) Οι κινητές αξίες.
  (β) Τα μέσα χρηματαγοράς.
  (γ) Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
  (δ) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής, οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.
  (ε) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ` επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης).
  (στ) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ.
  (ζ) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περίπτωση στ` του άρθρου αυτού και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
  (η) Τα παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου.
  (θ) Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).
  (ι) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ` επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

 • Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

  Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν έναν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, το οποίο καλείται υποκείμενο των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα περιέχουν πληροφορίες όπως:
  • Όνομα
  • Διεύθυνση
  • Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
  • Εισόδημα
  • Πολιτισμικό προφίλ
  • Κωδικός πρωτοκόλλου διαδικτύου (ΙΡ)
  • Δεδομένα που διατηρούν νοσοκομεία ή γιατροί (με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση προσώπου για ιατρικούς λόγους)

 • Πότε ενεργοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών-πελατών από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);

  H διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών πελατών ενεργοποιείται εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες κεφάλαια που τους οφείλει είτε να τους παραδώσει χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν και που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.