Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και μια πρόσθετη σειρά κινδύνων, είτε παλαιότερων είτε λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τα κλασικά ασφαλιστικά προγράμματα. Είναι οι λεγόμενες τεχνικές ασφαλίσεις, ένας εξελισσόμενος και αναπτυσσόμενος τομέας, που μέσω ειδικών προγραμμάτων παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο εκτός όσων ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο ότι εξαιρούνται.

Μεταξύ των πλέον γνωστών προγραμμάτων τεχνικών ασφαλίσεων περιλαμβάνονται τα εξής: α) Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ), με το οποίο καλύπτεται κάθε μορφής ηλεκτρονικός εξοπλισμός, β) Κατά παντός κινδύνου κατασκευής έργων-εργολάβων (CAR), με το οποίο καλύπτεται ολοκληρωμένα η ανέγερση οικοδομών, γ) Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (ΕAR), με το οποίο καλύπτεται η ανέγερση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία έργων «μηχανολογίας», δ) Κατά παντός κινδύνου μηχανήματος έργου (CPM), με το οποίο καλύπτονται όλα τα μηχανήματα για τη χρονική περίοδο που βρίσκονται σε ένα εργοτάξιο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ε) Μηχανικών βλαβών (MB), με το οποίο καλύπτεται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα –τα οποία μπορεί να είναι κάθε μορφής μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Οι τεχνικές ασφαλίσεις απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών ή σε ειδικές χρονικές περιόδους επέκτασης, ανέγερσης, εγκατάστασης ή επιδιόρθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού των υπόλοιπων επιχειρήσεων.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • Ποια έργα καλύπτει η ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (CAR);

  • Κτήρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, στάδια κ.λπ.
  • Εργοστάσια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, δρόμοι, αεροδρόμια, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, κανάλια, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

 • Ποια έργα καλύπτει η ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης (EAR);

  • Στροβίλων
  • Γεννητριών
  • Ατμολέβητων
  • Συμπιεστών μηχανών εσωτερικής καύσης
  • Ηλεκτροκινητήρων
  • Μετασχηματιστών
  • Ανορθωτών αντλιών
  • Ανελκυστήρων
  • Γερανών
  • Εκσκαφέων
  • Ταινιόδρομων
  • Τυπογραφικών μηχανών
  • Μηχανών κατασκευής χάρτου ή υφασμάτων
  • Εναέριων γραμμών μεταφοράς ενέργειας
  • Σωληνώσεων
  • Δεξαμενών
  • Μεταλλικών γεφυρών κ.λπ.

 • Πότε θα πρέπει να γίνεται η ασφάλιση;

  Κατά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης, δηλαδή πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου. Κατά βάση, θα πρέπει να αποτελεί μέριμνα του κάθε Κατασκευαστή ακόμη και αν δεν του επιβάλλεται ως συμβατική υποχρέωση από τον Χρηματοδότη/Κύριο του Έργου. Η διάρκεια της Ασφαλιστικής Κάλυψης Κατασκευής και Επαγγελματικής Ευθύνης στα πλαίσια έργου θα πρέπει απαραίτητα να έχει ισχύ για κάποιο χρονικό διάστημα και πέραν της αποπεράτωσης του έργου.