Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Για τις εταιρείες του Ομίλου Eurotrust  η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα. Για αυτό το λόγο φροντίζουμε για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τις συναλλαγές σας μαζί μας.

Οι εταιρείες του Ομίλου Eurotrust στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ), που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, έχει ανανεώσει τα έντυπα και τις διαδικασίες της ώστε να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.

Παρακάτω μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση και ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες του Ομίλου Eurotrust θα χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.