Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

Οι εταιρείες του Ομίλου EUROTRUST καταγράφουν αυτόματα πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων IP των προσώπων που επισκέπτονται τις σελίδες του Website καθώς και πληροφορίες από «cookies» που αποστέλλουν και εγκαθιστούν στον υπολογιστή των προσώπων αυτών. Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ως ανωτέρω, γίνεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της σύμβασης ή συμβάσεων που ενδεχομένως έχει συνάψει ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο με τις εταιρείες του Ομίλου EUROTRUST καθώς επίσης και για την καλύτερη διαμόρφωση του περιεχομένου του Website.

Οι εταιρείες του Ομίλου EUROTRUST ρητώς δηλώνουν ότι δεν πωλούν, διαθέτουν, ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτού του είδους την πληροφορία σε κανένα τρίτο μέρος. Πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του χαρακτήρα έχουν αποκλειστικά και μόνον υπάλληλοι των εταιρειών του Ομίλου EUROTRUST των οποίων το αντικείμενο εργασίας ρητώς απαιτεί την πρόσβαση αυτή.

Οι εταιρείες του Ομίλου EUROTRUST καταβάλλουν ανελλιπώς κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η χρήση των πληροφοριών αυτών από τους υπαλλήλους τους να γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια, επαγγελματική ευσυνειδησία και ως ο Νόμος ορίζει.