Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Υψηλό
Χαμηλό
ΓΔ
1.215,80
-0,16 %
-1,95
1.240,26
1.215,80
FTSE
2.975,16
0,07 %
1,97
3.043,01
2.975,11
FTSEA
708,13
0,00 %
-0,01
723,73
708,13
FTSEGTI
3.723,98
-0,76 %
-28,48
3.803,86
3.723,98
FTSEM
1.951,32
-0,46 %
-8,96
1.983,41
1.932,65
FTSEMSFW
5.331,05
-1,61 %
-87,12
5.439,47
5.323,56
HCBPI
0,00
-100,00 %
-88,55
0,00
0,00
HCBTRI
0,00
-100,00 %
-125,48
0,00
0,00
HELMSI
1.785,21
-0,66 %
-11,90
1.821,37
1.785,21
ΣΑΓΔ
2.197,95
-0,16 %
-3,53
2.242,18
2.197,95
ΔΑΠ
3.994,06
0,43 %
16,93
4.046,36
3.989,20
ΔΑΣ
0,00
-100,00 %
-2.957,99
0,00
0,00
ΔΒΠ
8.032,66
-2,15 %
-176,08
8.369,75
8.032,66
ΔΕΜ
1.258,68
1,70 %
21,00
1.281,62
1.225,95
ΔΚΩ
5.215,10
0,31 %
16,35
5.333,42
5.208,09
ΔΚΥ
4.314,10
-0,24 %
-10,27
4.360,98
4.298,43
ΔΠΑ
5.380,10
0,02 %
1,01
5.411,68
5.348,43
ΔΠΟ
14.702,25
-0,06 %
-8,13
14.924,94
14.636,98
ΔΠΥ
7.985,84
-2,65 %
-217,71
8.370,60
7.940,11
ΔΤΑ
2.879,54
1,67 %
47,25
2.919,53
2.845,05
ΔΤΛ
3.796,07
-2,45 %
-95,42
3.902,92
3.796,07
ΔΤΠ
9.636,32
-0,44 %
-42,60
9.772,54
9.618,64
ΔΤΡ
958,38
1,28 %
12,09
988,10
954,58
ΔΤΧ
2.700,34
-2,22 %
-61,32
2.778,58
2.604,92
ΔΧΥ
1.171,12
0,32 %
3,71
1.193,36
1.167,41
ΔΥΓ
432,14
-4,64 %
-21,02
458,24
432,14
Δείκτης
Τιμή
ΓΔ
1.215,80
%Διαφορά
-0,16 %
Διαφορά
-1,95
Υψηλό
-1,95
Χαμηλό
1.215,80
FTSE
2.975,16
%Διαφορά
0,07 %
Διαφορά
1,97
Υψηλό
1,97
Χαμηλό
2.975,11
FTSEA
708,13
%Διαφορά
0,00 %
Διαφορά
-0,01
Υψηλό
-0,01
Χαμηλό
708,13
FTSEGTI
3.723,98
%Διαφορά
-0,76 %
Διαφορά
-28,48
Υψηλό
-28,48
Χαμηλό
3.723,98
FTSEM
1.951,32
%Διαφορά
-0,46 %
Διαφορά
-8,96
Υψηλό
-8,96
Χαμηλό
1.932,65
FTSEMSFW
5.331,05
%Διαφορά
-1,61 %
Διαφορά
-87,12
Υψηλό
-87,12
Χαμηλό
5.323,56
HCBPI
0,00
%Διαφορά
-100,00 %
Διαφορά
-88,55
Υψηλό
-88,55
Χαμηλό
0,00
HCBTRI
0,00
%Διαφορά
-100,00 %
Διαφορά
-125,48
Υψηλό
-125,48
Χαμηλό
0,00
HELMSI
1.785,21
%Διαφορά
-0,66 %
Διαφορά
-11,90
Υψηλό
-11,90
Χαμηλό
1.785,21
ΣΑΓΔ
2.197,95
%Διαφορά
-0,16 %
Διαφορά
-3,53
Υψηλό
-3,53
Χαμηλό
2.197,95
ΔΑΠ
3.994,06
%Διαφορά
0,43 %
Διαφορά
16,93
Υψηλό
16,93
Χαμηλό
3.989,20
ΔΑΣ
0,00
%Διαφορά
-100,00 %
Διαφορά
-2.957,99
Υψηλό
-2.957,99
Χαμηλό
0,00
ΔΒΠ
8.032,66
%Διαφορά
-2,15 %
Διαφορά
-176,08
Υψηλό
-176,08
Χαμηλό
8.032,66
ΔΕΜ
1.258,68
%Διαφορά
1,70 %
Διαφορά
21,00
Υψηλό
21,00
Χαμηλό
1.225,95
ΔΚΩ
5.215,10
%Διαφορά
0,31 %
Διαφορά
16,35
Υψηλό
16,35
Χαμηλό
5.208,09
ΔΚΥ
4.314,10
%Διαφορά
-0,24 %
Διαφορά
-10,27
Υψηλό
-10,27
Χαμηλό
4.298,43
ΔΠΑ
5.380,10
%Διαφορά
0,02 %
Διαφορά
1,01
Υψηλό
1,01
Χαμηλό
5.348,43
ΔΠΟ
14.702,25
%Διαφορά
-0,06 %
Διαφορά
-8,13
Υψηλό
-8,13
Χαμηλό
14.636,98
ΔΠΥ
7.985,84
%Διαφορά
-2,65 %
Διαφορά
-217,71
Υψηλό
-217,71
Χαμηλό
7.940,11
ΔΤΑ
2.879,54
%Διαφορά
1,67 %
Διαφορά
47,25
Υψηλό
47,25
Χαμηλό
2.845,05
ΔΤΛ
3.796,07
%Διαφορά
-2,45 %
Διαφορά
-95,42
Υψηλό
-95,42
Χαμηλό
3.796,07
ΔΤΠ
9.636,32
%Διαφορά
-0,44 %
Διαφορά
-42,60
Υψηλό
-42,60
Χαμηλό
9.618,64
ΔΤΡ
958,38
%Διαφορά
1,28 %
Διαφορά
12,09
Υψηλό
12,09
Χαμηλό
954,58
ΔΤΧ
2.700,34
%Διαφορά
-2,22 %
Διαφορά
-61,32
Υψηλό
-61,32
Χαμηλό
2.604,92
ΔΧΥ
1.171,12
%Διαφορά
0,32 %
Διαφορά
3,71
Υψηλό
3,71
Χαμηλό
1.167,41
ΔΥΓ
432,14
%Διαφορά
-4,64 %
Διαφορά
-21,02
Υψηλό
-21,02
Χαμηλό
432,14