Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Υψηλό
Χαμηλό
ΓΔ
798,11
-2,39 %
-19,50
819,59
795,76
FTSE
1.916,25
-2,68 %
-52,72
1.974,28
1.912,93
FTSEA
466,55
-2,59 %
-12,41
480,29
465,75
FTSEGTI
2.149,59
-2,04 %
-44,67
2.205,29
2.147,83
FTSEM
1.288,48
-1,67 %
-21,84
1.317,40
1.276,39
FTSEMSFW
4.145,83
-0,47 %
-19,58
4.175,06
4.111,59
HCBPI
0,00
-100,00 %
-85,97
0,00
0,00
HCBTRI
0,00
-100,00 %
-117,71
0,00
0,00
HELMSI
1.192,45
-1,71 %
-20,77
1.218,35
1.185,38
ΣΑΓΔ
1.401,91
-2,39 %
-34,26
1.439,65
1.397,79
ΔΑΠ
3.824,66
-2,36 %
-92,46
3.953,79
3.809,75
ΔΑΣ
3.042,07
-0,50 %
-15,28
3.057,35
3.011,49
ΔΒΠ
3.283,39
-2,47 %
-83,02
3.391,46
3.283,39
ΔΕΜ
750,80
-2,14 %
-16,39
773,56
736,93
ΔΚΩ
3.802,69
-1,30 %
-50,17
3.852,21
3.751,30
ΔΚΥ
2.766,64
-1,32 %
-37,07
2.827,62
2.733,37
ΔΠΑ
3.779,38
-0,99 %
-37,96
3.817,43
3.714,95
ΔΠΟ
7.836,12
-2,75 %
-221,96
8.160,79
7.792,04
ΔΠΥ
5.558,37
-1,78 %
-100,51
5.736,72
5.522,09
ΔΤΑ
2.064,67
-3,27 %
-69,72
2.154,85
2.064,67
ΔΤΛ
4.106,68
-3,40 %
-144,66
4.281,93
4.106,68
ΔΤΠ
8.016,73
-1,82 %
-148,24
8.227,04
7.969,54
ΔΤΡ
525,17
-3,76 %
-20,54
546,60
519,49
ΔΤΧ
1.843,59
-1,33 %
-24,84
1.882,36
1.817,40
ΔΧΥ
623,95
-2,17 %
-13,82
637,98
621,05
ΔΥΓ
345,30
0,00 %
0,00
345,30
345,30
Δείκτης
Τιμή
ΓΔ
798,11
%Διαφορά
-2,39 %
Διαφορά
-19,50
Υψηλό
-19,50
Χαμηλό
795,76
FTSE
1.916,25
%Διαφορά
-2,68 %
Διαφορά
-52,72
Υψηλό
-52,72
Χαμηλό
1.912,93
FTSEA
466,55
%Διαφορά
-2,59 %
Διαφορά
-12,41
Υψηλό
-12,41
Χαμηλό
465,75
FTSEGTI
2.149,59
%Διαφορά
-2,04 %
Διαφορά
-44,67
Υψηλό
-44,67
Χαμηλό
2.147,83
FTSEM
1.288,48
%Διαφορά
-1,67 %
Διαφορά
-21,84
Υψηλό
-21,84
Χαμηλό
1.276,39
FTSEMSFW
4.145,83
%Διαφορά
-0,47 %
Διαφορά
-19,58
Υψηλό
-19,58
Χαμηλό
4.111,59
HCBPI
0,00
%Διαφορά
-100,00 %
Διαφορά
-85,97
Υψηλό
-85,97
Χαμηλό
0,00
HCBTRI
0,00
%Διαφορά
-100,00 %
Διαφορά
-117,71
Υψηλό
-117,71
Χαμηλό
0,00
HELMSI
1.192,45
%Διαφορά
-1,71 %
Διαφορά
-20,77
Υψηλό
-20,77
Χαμηλό
1.185,38
ΣΑΓΔ
1.401,91
%Διαφορά
-2,39 %
Διαφορά
-34,26
Υψηλό
-34,26
Χαμηλό
1.397,79
ΔΑΠ
3.824,66
%Διαφορά
-2,36 %
Διαφορά
-92,46
Υψηλό
-92,46
Χαμηλό
3.809,75
ΔΑΣ
3.042,07
%Διαφορά
-0,50 %
Διαφορά
-15,28
Υψηλό
-15,28
Χαμηλό
3.011,49
ΔΒΠ
3.283,39
%Διαφορά
-2,47 %
Διαφορά
-83,02
Υψηλό
-83,02
Χαμηλό
3.283,39
ΔΕΜ
750,80
%Διαφορά
-2,14 %
Διαφορά
-16,39
Υψηλό
-16,39
Χαμηλό
736,93
ΔΚΩ
3.802,69
%Διαφορά
-1,30 %
Διαφορά
-50,17
Υψηλό
-50,17
Χαμηλό
3.751,30
ΔΚΥ
2.766,64
%Διαφορά
-1,32 %
Διαφορά
-37,07
Υψηλό
-37,07
Χαμηλό
2.733,37
ΔΠΑ
3.779,38
%Διαφορά
-0,99 %
Διαφορά
-37,96
Υψηλό
-37,96
Χαμηλό
3.714,95
ΔΠΟ
7.836,12
%Διαφορά
-2,75 %
Διαφορά
-221,96
Υψηλό
-221,96
Χαμηλό
7.792,04
ΔΠΥ
5.558,37
%Διαφορά
-1,78 %
Διαφορά
-100,51
Υψηλό
-100,51
Χαμηλό
5.522,09
ΔΤΑ
2.064,67
%Διαφορά
-3,27 %
Διαφορά
-69,72
Υψηλό
-69,72
Χαμηλό
2.064,67
ΔΤΛ
4.106,68
%Διαφορά
-3,40 %
Διαφορά
-144,66
Υψηλό
-144,66
Χαμηλό
4.106,68
ΔΤΠ
8.016,73
%Διαφορά
-1,82 %
Διαφορά
-148,24
Υψηλό
-148,24
Χαμηλό
7.969,54
ΔΤΡ
525,17
%Διαφορά
-3,76 %
Διαφορά
-20,54
Υψηλό
-20,54
Χαμηλό
519,49
ΔΤΧ
1.843,59
%Διαφορά
-1,33 %
Διαφορά
-24,84
Υψηλό
-24,84
Χαμηλό
1.817,40
ΔΧΥ
623,95
%Διαφορά
-2,17 %
Διαφορά
-13,82
Υψηλό
-13,82
Χαμηλό
621,05
ΔΥΓ
345,30
%Διαφορά
0,00 %
Διαφορά
0,00
Υψηλό
0,00
Χαμηλό
345,30