Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Υψηλό
Χαμηλό
ΓΔ
1.217,86
0,73 %
8,81
1.219,39
1.210,92
FTSE
2.953,60
1,02 %
29,96
2.954,57
2.930,40
FTSEA
704,04
0,96 %
6,70
704,19
698,84
FTSEGTI
3.429,53
0,83 %
28,34
3.432,24
3.400,05
FTSEM
1.814,09
0,18 %
3,22
1.821,91
1.808,35
FTSEMSFW
5.210,17
0,30 %
15,69
5.233,71
5.184,97
HCBPI
0,00
-100,00 %
-88,20
0,00
0,00
HCBTRI
0,00
-100,00 %
-123,49
0,00
0,00
HELMSI
1.739,94
0,27 %
4,62
1.745,70
1.734,35
ΣΑΓΔ
2.167,67
0,73 %
15,67
2.170,40
2.155,33
ΔΑΠ
4.206,34
-1,74 %
-74,59
4.321,75
4.206,10
ΔΑΣ
2.828,05
1,65 %
45,86
2.881,56
2.721,05
ΔΒΠ
6.646,32
0,88 %
57,77
6.671,43
6.567,73
ΔΕΜ
1.248,94
0,06 %
0,69
1.257,92
1.231,00
ΔΚΩ
5.792,87
1,54 %
88,04
5.792,87
5.692,70
ΔΚΥ
4.134,37
0,15 %
6,18
4.151,68
4.101,88
ΔΠΑ
5.283,92
-0,87 %
-46,32
5.397,95
5.266,71
ΔΠΟ
12.825,03
2,23 %
279,67
12.825,03
12.493,80
ΔΠΥ
8.417,40
1,85 %
152,69
8.417,40
8.266,31
ΔΤΑ
2.787,05
1,46 %
40,09
2.800,74
2.754,73
ΔΤΛ
4.093,01
1,24 %
50,09
4.104,25
4.059,59
ΔΤΠ
10.453,61
0,73 %
75,32
10.472,12
10.313,54
ΔΤΡ
963,09
1,08 %
10,28
969,59
956,93
ΔΤΧ
2.581,45
0,73 %
18,62
2.585,94
2.566,63
ΔΧΥ
1.260,29
-0,91 %
-11,61
1.287,42
1.260,29
ΔΥΓ
407,57
-1,64 %
-6,79
414,36
407,57
Δείκτης
Τιμή
ΓΔ
1.217,86
%Διαφορά
0,73 %
Διαφορά
8,81
Υψηλό
8,81
Χαμηλό
1.210,92
FTSE
2.953,60
%Διαφορά
1,02 %
Διαφορά
29,96
Υψηλό
29,96
Χαμηλό
2.930,40
FTSEA
704,04
%Διαφορά
0,96 %
Διαφορά
6,70
Υψηλό
6,70
Χαμηλό
698,84
FTSEGTI
3.429,53
%Διαφορά
0,83 %
Διαφορά
28,34
Υψηλό
28,34
Χαμηλό
3.400,05
FTSEM
1.814,09
%Διαφορά
0,18 %
Διαφορά
3,22
Υψηλό
3,22
Χαμηλό
1.808,35
FTSEMSFW
5.210,17
%Διαφορά
0,30 %
Διαφορά
15,69
Υψηλό
15,69
Χαμηλό
5.184,97
HCBPI
0,00
%Διαφορά
-100,00 %
Διαφορά
-88,20
Υψηλό
-88,20
Χαμηλό
0,00
HCBTRI
0,00
%Διαφορά
-100,00 %
Διαφορά
-123,49
Υψηλό
-123,49
Χαμηλό
0,00
HELMSI
1.739,94
%Διαφορά
0,27 %
Διαφορά
4,62
Υψηλό
4,62
Χαμηλό
1.734,35
ΣΑΓΔ
2.167,67
%Διαφορά
0,73 %
Διαφορά
15,67
Υψηλό
15,67
Χαμηλό
2.155,33
ΔΑΠ
4.206,34
%Διαφορά
-1,74 %
Διαφορά
-74,59
Υψηλό
-74,59
Χαμηλό
4.206,10
ΔΑΣ
2.828,05
%Διαφορά
1,65 %
Διαφορά
45,86
Υψηλό
45,86
Χαμηλό
2.721,05
ΔΒΠ
6.646,32
%Διαφορά
0,88 %
Διαφορά
57,77
Υψηλό
57,77
Χαμηλό
6.567,73
ΔΕΜ
1.248,94
%Διαφορά
0,06 %
Διαφορά
0,69
Υψηλό
0,69
Χαμηλό
1.231,00
ΔΚΩ
5.792,87
%Διαφορά
1,54 %
Διαφορά
88,04
Υψηλό
88,04
Χαμηλό
5.692,70
ΔΚΥ
4.134,37
%Διαφορά
0,15 %
Διαφορά
6,18
Υψηλό
6,18
Χαμηλό
4.101,88
ΔΠΑ
5.283,92
%Διαφορά
-0,87 %
Διαφορά
-46,32
Υψηλό
-46,32
Χαμηλό
5.266,71
ΔΠΟ
12.825,03
%Διαφορά
2,23 %
Διαφορά
279,67
Υψηλό
279,67
Χαμηλό
12.493,80
ΔΠΥ
8.417,40
%Διαφορά
1,85 %
Διαφορά
152,69
Υψηλό
152,69
Χαμηλό
8.266,31
ΔΤΑ
2.787,05
%Διαφορά
1,46 %
Διαφορά
40,09
Υψηλό
40,09
Χαμηλό
2.754,73
ΔΤΛ
4.093,01
%Διαφορά
1,24 %
Διαφορά
50,09
Υψηλό
50,09
Χαμηλό
4.059,59
ΔΤΠ
10.453,61
%Διαφορά
0,73 %
Διαφορά
75,32
Υψηλό
75,32
Χαμηλό
10.313,54
ΔΤΡ
963,09
%Διαφορά
1,08 %
Διαφορά
10,28
Υψηλό
10,28
Χαμηλό
956,93
ΔΤΧ
2.581,45
%Διαφορά
0,73 %
Διαφορά
18,62
Υψηλό
18,62
Χαμηλό
2.566,63
ΔΧΥ
1.260,29
%Διαφορά
-0,91 %
Διαφορά
-11,61
Υψηλό
-11,61
Χαμηλό
1.260,29
ΔΥΓ
407,57
%Διαφορά
-1,64 %
Διαφορά
-6,79
Υψηλό
-6,79
Χαμηλό
407,57