Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Υψηλό
Χαμηλό
ΓΔ
1.019,79
0,42 %
4,31
1.019,79
1.014,37
FTSE
2.469,06
0,42 %
10,33
2.469,06
2.453,31
FTSEA
587,45
0,40 %
2,32
587,45
584,11
FTSEGTI
2.880,21
0,79 %
22,44
2.882,30
2.853,43
FTSEM
1.566,99
1,01 %
15,73
1.567,56
1.550,32
FTSEMSFW
4.512,61
0,18 %
8,12
4.532,94
4.506,34
HCBPI
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
HCBTRI
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
HELMSI
1.514,33
0,31 %
4,74
1.517,17
1.510,84
ΣΑΓΔ
1.801,80
0,43 %
7,72
1.801,80
1.792,24
ΔΑΠ
4.175,38
-0,02 %
-0,83
4.203,25
4.156,75
ΔΑΣ
2.935,06
-0,52 %
-15,29
2.950,35
2.904,49
ΔΒΠ
5.537,69
2,32 %
125,68
5.547,28
5.396,36
ΔΕΜ
1.016,07
0,03 %
0,27
1.028,82
1.013,59
ΔΚΩ
4.904,03
0,05 %
2,35
4.952,65
4.895,07
ΔΚΥ
3.715,63
-0,20 %
-7,36
3.745,15
3.704,52
ΔΠΑ
5.194,15
0,75 %
38,59
5.194,15
5.140,44
ΔΠΟ
9.519,39
-0,57 %
-54,20
9.597,83
9.463,67
ΔΠΥ
7.341,53
0,85 %
61,97
7.369,03
7.274,60
ΔΤΑ
2.346,98
1,61 %
37,26
2.348,53
2.311,61
ΔΤΛ
4.185,87
-0,06 %
-2,42
4.241,52
4.177,53
ΔΤΠ
8.303,14
-0,34 %
-28,67
8.359,00
8.250,67
ΔΤΡ
753,27
0,38 %
2,85
754,02
744,02
ΔΤΧ
2.165,57
0,43 %
9,22
2.175,29
2.154,83
ΔΧΥ
819,12
1,04 %
8,40
826,19
809,30
ΔΥΓ
403,04
-0,84 %
-3,40
406,44
390,59
Δείκτης
Τιμή
ΓΔ
1.019,79
%Διαφορά
0,42 %
Διαφορά
4,31
Υψηλό
4,31
Χαμηλό
1.014,37
FTSE
2.469,06
%Διαφορά
0,42 %
Διαφορά
10,33
Υψηλό
10,33
Χαμηλό
2.453,31
FTSEA
587,45
%Διαφορά
0,40 %
Διαφορά
2,32
Υψηλό
2,32
Χαμηλό
584,11
FTSEGTI
2.880,21
%Διαφορά
0,79 %
Διαφορά
22,44
Υψηλό
22,44
Χαμηλό
2.853,43
FTSEM
1.566,99
%Διαφορά
1,01 %
Διαφορά
15,73
Υψηλό
15,73
Χαμηλό
1.550,32
FTSEMSFW
4.512,61
%Διαφορά
0,18 %
Διαφορά
8,12
Υψηλό
8,12
Χαμηλό
4.506,34
HCBPI
0,00
%Διαφορά
0,00 %
Διαφορά
0,00
Υψηλό
0,00
Χαμηλό
0,00
HCBTRI
0,00
%Διαφορά
0,00 %
Διαφορά
0,00
Υψηλό
0,00
Χαμηλό
0,00
HELMSI
1.514,33
%Διαφορά
0,31 %
Διαφορά
4,74
Υψηλό
4,74
Χαμηλό
1.510,84
ΣΑΓΔ
1.801,80
%Διαφορά
0,43 %
Διαφορά
7,72
Υψηλό
7,72
Χαμηλό
1.792,24
ΔΑΠ
4.175,38
%Διαφορά
-0,02 %
Διαφορά
-0,83
Υψηλό
-0,83
Χαμηλό
4.156,75
ΔΑΣ
2.935,06
%Διαφορά
-0,52 %
Διαφορά
-15,29
Υψηλό
-15,29
Χαμηλό
2.904,49
ΔΒΠ
5.537,69
%Διαφορά
2,32 %
Διαφορά
125,68
Υψηλό
125,68
Χαμηλό
5.396,36
ΔΕΜ
1.016,07
%Διαφορά
0,03 %
Διαφορά
0,27
Υψηλό
0,27
Χαμηλό
1.013,59
ΔΚΩ
4.904,03
%Διαφορά
0,05 %
Διαφορά
2,35
Υψηλό
2,35
Χαμηλό
4.895,07
ΔΚΥ
3.715,63
%Διαφορά
-0,20 %
Διαφορά
-7,36
Υψηλό
-7,36
Χαμηλό
3.704,52
ΔΠΑ
5.194,15
%Διαφορά
0,75 %
Διαφορά
38,59
Υψηλό
38,59
Χαμηλό
5.140,44
ΔΠΟ
9.519,39
%Διαφορά
-0,57 %
Διαφορά
-54,20
Υψηλό
-54,20
Χαμηλό
9.463,67
ΔΠΥ
7.341,53
%Διαφορά
0,85 %
Διαφορά
61,97
Υψηλό
61,97
Χαμηλό
7.274,60
ΔΤΑ
2.346,98
%Διαφορά
1,61 %
Διαφορά
37,26
Υψηλό
37,26
Χαμηλό
2.311,61
ΔΤΛ
4.185,87
%Διαφορά
-0,06 %
Διαφορά
-2,42
Υψηλό
-2,42
Χαμηλό
4.177,53
ΔΤΠ
8.303,14
%Διαφορά
-0,34 %
Διαφορά
-28,67
Υψηλό
-28,67
Χαμηλό
8.250,67
ΔΤΡ
753,27
%Διαφορά
0,38 %
Διαφορά
2,85
Υψηλό
2,85
Χαμηλό
744,02
ΔΤΧ
2.165,57
%Διαφορά
0,43 %
Διαφορά
9,22
Υψηλό
9,22
Χαμηλό
2.154,83
ΔΧΥ
819,12
%Διαφορά
1,04 %
Διαφορά
8,40
Υψηλό
8,40
Χαμηλό
809,30
ΔΥΓ
403,04
%Διαφορά
-0,84 %
Διαφορά
-3,40
Υψηλό
-3,40
Χαμηλό
390,59